WORKSHOPS

Onderstaande sprekers/ workshopleiders verzorgen de Nationale Biodiversiteitsdag 2019:  

Jip Louwe Kooijmans – Vogelbescherming Nederland
Workshop: Natuur-inclusief Stadsontwerp; vergroten biodiversiteit met verschillende tools voor verschillende stakeholders

Bouw en natuurbescherming bij elkaar gebracht in het stedelijk gebied. Het stedelijk milieu is een verrassend veelzijdig gebied, waar met gerichte aandacht zinvol beschermingswerk is te verrichten. Voor de gebouw bewonende soorten zijn tegenwoordig tal van goede soortbeschermingsmaatregelen mogelijk. Deze kunnen worden toegepast zonder concessies te doen aan het uiterlijk of de kwaliteit van het gebouw of het wooncomfort van de bewoners. Leer in deze workshop de kansen zien, die de bebouwde omgeving biedt voor natuur.

Jakob Leidekker – Nationaal Park Hoge Veluwe –
Workshop: Biodiversiteit op het Nationaal Park De Hoge Veluwe; ontdek het park, de natuur en landschap

Jakob Leidekker neemt u mee in zijn dagelijkse werk op het park De Hoge Veluwe. Centraal staat de biodiversiteit. Vanuit praktische voorbeelden laat hij als beheerder zien hoe hij dagelijks met het onderwerp biodiversiteit in de weer is. Het park De Hoge Veluwe wordt gekenmerkt door verschillende oud-Veluwse landschappen die elkaar continu afwisselen; loof- naald- en gemengde bossen, maar ook over heidevelden (nat en droog), grasvlakten en stuifzandlandschappen. Die landschappen herbergen een ongekende diversiteit aan planten- en diersoorten. Van de zeldzame parelmoervlinder tot het imposante edelhert, van het gentiaanblauwtje tot de kleine schorseneer. Het Park kent meer dan honderd Rode Lijst-soorten, zoals de tapuit, de draaihals, de heikikker en de ringslang.

Vincent Nederpel – Heijmans
Workshop: Back to basics; biodiversiteit in en om gebouwen

Natuur inclusief bouwen en stadsecologie zijn actuele onderwerpen. De nieuwsberichten over de terugloop in biodiversiteit kennen we ook allemaal. Maar hoe kunnen we uitdagingen als binnenstedelijke vernieuwing als kans ontwikkelen voor het positief bijdragen aan ál deze onderwerpen!

DEZE WORKSHOP IS VOL!
Joost van Dijk Studio Joost van Dijk

Workshop: Het belang van betrekken van bewoners bij biodiversiteit in de stad en hoe doe je dat!

De stad heeft vele functies en gebruikers, met allemaal verschillende ideeën over wat die stad is, kan of moet zijn en hoe die er uit moet zien. Biodiversiteit is belangrijk voor de stad maar staat nogal eens op gespannen voet met wat sommige gebruikers willen. Dit kan soms zelfs leiden tot spanningen in een buurt. Hoe creëer je nu draagvlak onder bewoners en hoe helpt dat de stadsnatuur?

Maarten Veldhuis – Waterschap Vallei en Veluwe
Workshop: Kleinschalige maatregelen -grootschalige (biodiversiteit) effecten

Het beekherstel in de Hierdense/Leuvenumse Beek is gericht op herstel en ontwikkeling van een zo natuurlijk mogelijk functionerend beeksysteem in het gehele beekdal. Ondanks extensief beheer en de aanwezigheid van bos- en natuurgebied in en rond het beekdal zijn er namelijk diverse knelpunten aanwezig op het gebied van de ecologie, morfologie, afvoerregime en waterkwaliteit, die het natuurlijk functioneren in de weg staan. Nadat we in 2014 100 houtpakketten hebben toegepast en nu al 5 jaar zand suppleren zijn de effecten indrukwekkend te noemen, de natuurlijke processen in de beek, oever en beekdal krijgen weer ruimte. Hoe heeft waterschap Vallei en Veluwe dit aangepakt met Natuurmonumenten, wat kwamen we op die weg tegen, en welke resultaten behalen we?

DEZE WORKSHOP IS VOL!
Erwin Goutbeek – Ecogroen 

Workshop: Ervaar de biodiversiteit (buiten aan de slag)

Erwin Goutbeek gaat samen met u het aantal soorten, dus de biodiversiteit, bepalen in een paar gebiedjes op het terrein van IPC Groene Ruimte. De gehele workshop speelt zich buiten af. Aansluitend wordt kort ingegaan op wat je kan doen om meer soorten in het gebied te krijgen. Een maatregel en/of het beheer aanpassen.

DEZE WORKSHOP IS VOL!
Albert Vliegenthart – De Vlinderstichting

Workshop: Functionele leefomgeving voor mensen en vlinders
Vandaag de dag is duurzaamheid een belangrijk thema. In allerlei projecten wordt gestreefd naar meer biodiversiteit. De belangrijkste vraag is, levert dit uiteindelijk ook meer natuurwaarde op?  In deze workshop gaan we in op de ecologische functionaliteit in de leefomgeving. Maar ook op de vraag hoe krijg je nu als opdrachtgever en –nemer de juiste ecologische functionaliteit in je project verankerd. Omdenken, functies en praktijkervaring, daar gaat het in deze workshop over.

DEZE WORKSHOP IS VOL!
Janneke Vedder-Sala – Agrarische Natuur Drenthe

Workshop: Je kunt meer ‘Bij’dragen dan je denkt

DEZE WORKSHOP IS VOL!
Gert-Jan Koopman – HEEM 

Workshop: Natuurlijke vegetaties als basis en de oplossing voor de terugloop van insecten?

Bloemrijke vegetaties staan mede garant voor veel biodiversiteit. Veel insecten zoals vlinders en bijen zijn afhankelijk van bloemen. Kiezen voor inheemse bloemen oftewel inheemse kruidachtigen draagt sterk bij aan duurzame ecologische relaties. De insecten die hier op af komen, vormen weer stapelvoedsel voor tal van ander leven zoals kleine amfibieën, zoogdieren en vogels. Deze ecologische relaties zijn de basis voor het gericht toepassen van specifieke soorten of mengsels met als doel het herstellen van het evenwicht. Bijvoorbeeld met als doel het aantrekken en stimuleren van natuurlijke vijanden van de Eikenprocessierups.

Theo Verstrael – Sovon Vogelonderzoek Nederland
Workshop: Vogels tellen, vogels kennen, kennis delen

In Nederland tellen duizenden waarnemers jaarlijks op systematische wijze de vogels in hun omgeving. Vaak betreft het broedvogeltellingen maar ook watervogels en vogels in de winter worden zo geteld terwijl daarnaast van zo vele mogelijk soorten het nestsucces en de overleving worden bijgehouden. Al die gegevens leveren een schat aan informatie op. Aan de hand van enkele voorbeelden, zoals het effect van bestrijdingsmiddelen op insectenetende broedvogels, zal ik schetsen hoe we vanuit de tellingen komen tot kennis over de vogelpopulaties in Nederland. Die voorbeelden dienen hopelijk als inspiratie voor de deelnemers om zelf na te denken welke vragen zij hebben rond vogels in hun omgeving en welke informatie nodig is om die vragen te beantwoorden.

DEZE WORKSHOP IS VOL!
Eddy Schabbink – IPC 

Workshop: Biodiversiteit meetbaar gemaakt

De biodiversiteit staat erg onder druk. De hoge urgentie van dit probleem verdient een aanpak die leidt tot behouden en herstellen. Maar wat is de huidige basiskwaliteit van de buitenruimte? De biodiversteitsmeetlat is een praktische tool die helpt bij het bepalen hiervan en laat zien waar kansen liggen ter verbetering van biodiversiteit. Na deze workshop kijkt u op een andere manier naar de natuur en heeft u een beeld van de verschillende indicatoren die verantwoordelijk zijn voor de basiskwaliteit.

Rob Borst – IPC
Workshop: Biodiversiteit als ankerpunt voor inrichting en beheer (van Natuurwetgeving naar Praktijk)

Inrichting en beheer van de buitenruimte, we zijn er BIJzonder druk mee. Ruimte is de beperkende factor, leefbaarheid de bepalende! U wilt graag invulling geven aan Klimaat, Duurzaamheid, Biodiversiteit. U wilt graag duurzaam Biodiversiteit behouden, verbeteren of beiden. En dat ook nog graag zichtbaar, SMART, klimaatbestendig en te vergunnen. En BIJkomend… ook nog graag Omgevingswet proof. Hoe dat kan? Daar krijgt u in deze workshop inzicht in met de Natuurwetgeving als ankerpunt.

Ronny Sprong – IPC
Workshop: Voor welke biodiversiteit gaan we;  de moetjes en/of de ambities?

Gaat u alle ongeveer 40.000 soorten helpen? Of maakt u een keuze uit bv wettelijk beschermde soorten, rode lijst soorten, doelsoorten, soorten met jaarrond beschermde nesten, ambassadeurssoorten etc.. Kortom er valt wat te kiezen. Tijdens deze workshop gaat we het hebben over het waarom van keuzes maken en het onderbouwen er van.

 

cropped-biodiversiteit_lp-site-1.jpg